Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

Gümrük Beyannamesine ilişkin bilgileri kapsayan liste Gümrük Beyannamesi yerine geçer.


                   
 

Maliye Bakanlığı Genel Yazısı

 

Tarih  : 27.06.2011

 

Sayı : B.07.1.GİB.0.06.55-130[5511- 2801]-63856

 

GÜMRÜK BEYANNAMESİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ İHTİVA EDEN LİSTE, GÜMRÜK BEYANNAMESİ YERİNE KABUL EDİLECEK

 

Gümrük beyannamesi ibrazının gerektiği hallerde, gümrük beyannamesine ilişkin bilgileri ihtiva eden listenin, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar gümrük beyannamesi yerine kabul edileceği hk.

 

Başkanlığımıza yansıyan olaylardan, Gümrük Yönetmeliği'nin 114. maddesinde  yapılan değişiklik uyarınca gümrük idareleri tarafından kağıt ortamında gümrük beyannamesi düzenlenmesine ve kamu kurumlarının gümrük beyannamesi örneklerinin kağıt ortamda ve ıslak imzalı ibrazına yönelik taleplerinin karşılanmasına son verildiği, bu uygulama kapsamında elektronik ortamda düzenlenen gümrük beyannamesinin mükellefler tarafından yazdırılması suretiyle elde edilecek belgenin, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11. maddesinde hükme bağlanan ihracat istisnasının uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 1 Seri No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği uyarınca tevsik edici belge sayılıp sayılmayacağı konusunda duraksamaya düşüldüğü anlaşılmıştır.

 

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11. maddesinde düzenlenen ihracat istisnasından doğan iadelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nde,  gümrük beyannameli mal ihracı ile ihraç kaydıyla teslimlere ilişkin terkin ve iade işlemlerinde gümrük beyannamesinin aslı, gümrük idaresi, noter veya YMM tarafından onaylı örneğinin ibrazı gerekmektedir.  

 

Diğer taraftan,  99 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin (4) numaralı bölümünde;

 

"Gümrük beyannamesi üzerinde imalatçı firma bilgilerinin kaydedilmesine münhasır bir alan yer almadığından ihracatçılar tarafından gümrük idarelerine imalatçı isimlerinin yer aldığı listelerin ibraz edildiği, gümrük idarelerinin listedeki mükelleflerin ihraç edilen malın imalatçısı olup olmadığını tespit imkanının bulunmaması ve gümrük mevzuatında da açık bir hükmün yer almaması nedeniyle listeleri onaylamadıkları ... göz önüne alınarak ihraç kaydıyla teslimlerle ilgili terkin ve iade işlemlerinde aşağıdaki şekilde hareket edilmesi uygun görülmüştür:

 

İmalatçılar ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan onaylı bir yazı alacaklardır. Bu yazıda;        

 

- ihracata ilişkin gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısının,

 

- belgeyi talep eden imalatçının; adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli, katma değer vergisi oranı ve hesaplanan katma değer vergisi tutarının,

 

gösterilmesi gerekmektedir.

 

Vergi daireleri gümrük beyannamesinin aslı veya noter, YMM ya da gümrük idaresince onaylı örneği ile birlikte ibraz edilecek bu yazıya istinaden imalatçıların terkin ve iade işlemlerini yerine getireceklerdir."

 

denilmiştir.

 

Diğer taraftan, 1 Seri No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği uyarınca, 3218 sayılı Kanun'un geçici 3. maddesi kapsamında serbest bölgede üretim faaliyetinde istihdam edilen personele ödenen ücretlerin gelir vergisi istisnası uygulamasından yararlanabilmesi için, serbest bölgede üretilerek ihraç edilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'inin yurt dışına ihraç edildiğinin gümrük beyannamesi ile tevsik edilmesi zorunludur.

 

Gümrük Müsteşarlığı tarafından başlatılan ve aşamalı olarak 01.01.2012 tarihine kadar bütün gümrük idarelerinde geçerli olacak gümrük beyannamesinin elektronik ortamda düzenlenmesine yönelik uygulama çerçevesinde, gerek ihracatçı gerekse de ihraç kaydıyla mal teslim eden imalatçı mükelleflerin gümrük beyannamesinin ıslak imzalı aslını vergi dairesine ibraz etmeleri mümkün olamayacaktır.

 

Bu nedenle; 84 ve 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri ile 1 Seri No.lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği uygulaması başta olmak üzere, gümrük beyannamesi ibrazının gerektiği hallerde, gümrük beyannamesine ilişkin bilgileri ihtiva eden listenin, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar gümrük beyannamesi yerine kabul edilmesi uygun görülmüştür.

 

Diğer taraftan, yukarıda açıklanan şekilde vergi dairesine ibraz edilen listelerde yer alan bilgilerin, gümrük beyannamelerine ilişkin olarak elektronik ortamda (VEDOP) erişilen bilgilerle karşılaştırılmak suretiyle teyit edileceği tabiidir.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |