Mevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
 

Limited Şirket Hisse Devrinde Noter Harcı..


 

Danıştay 9. Daire

Tarih      

: 20.11.2007

Esas No

: 2006/982

Karar No 

 

: 2007/4198

492 Sayılı Harçlar K. 2 sayılı Tarife 1/1

LİMİTED ŞİRKET HİSSE DEVRİNDE NOTER HARCI

Limited şirket hisse devrinde tüm sermaye üzerinden noter harcı alınamayacağı, sadece devredilen hisse bedeli üzerinden noter harcı hesaplanması gerektiği.

İstemin Özeti: Davacıdan tahsil edilen noter harcının iadesi istemiyle açılan davayı; dosyanın incelenmesinden davacı şirket tarafından (...) San. ve Tic. Ltd. Şti'nin iştirak hissesinin satın alınması nedeniyle (...) Noterliği'nde düzenlenen devir sözleşmesi sırasında anılan şirketin tüm sermayesi üzerinden noter harcı tahsil edildiğinin anlaşıldığı, olayda her ne kadar davalı idarenin savunmasında yapılan işlemin Türkiye Noterler Birliği'nin 41 ve 36 No'lu genelgeleri ve 4684 sayılı Kanun'la 492 sayılı Kanun'da yapılan değişikliğe uygun olduğu ileri sürülmekte ise de, 492 sayılı Kanun'un ne eski ne de değişiklikten sonraki halinde toplam sermaye üzerinden harç alınacağına dair bir hüküm bulunmadığı öte yandan Maliye Bakanlığı'nın yazısına atıfta bulunan Noterler Birliği Kanunu'na uygun olmayan 36 ve 41 sayılı Genelgelerinin bağlayıcılığının olamayacağı, dolayısıyla iştirak hissesi bedeli üzerinden harç alınması icabettiğinden fazladan tahsil edilen harcın davacıya iadesinin icabettiği gerekçesiyle kabul eden (...) Vergi Mahkemesi'nin (…) Kararı'nın; devreden için devir bedeli, devralan için şirket sermayesinin toplam tutarı üzerinden harç tahsil olunmasının yasaya uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Karar: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına oybirliği ile karar verildi.
  • Bunları Unutmayın

    Tümünü Gör
  • E-BültenMevzuat | Hesaplamalar | Formlar | SSS | Hayata Dair | İletişim | Hakkımda
Sitemizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu paylaşımlar ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu site ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; S.M. Mali Müşavir Burhan Eray bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu site ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Site ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. S.M. Mali Müşavir Burhan Eray, söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.

© 2006-2012 Burhan Eray | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir |