Background Image

Adi Ortaklıkların, Ortaklarının Geçici Vergi Beyannamelerine İlişkin Olarak, Kar/Zararının Hangi Geçici Vergi Döneminde Hesaplanacağı.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.16.01-2010-2182-GV-43

20/06/2011

Konu

:

Adi Ortaklıkların, Ortaklarının Geçici Vergi Beyannamelerine İlişkin Olarak, Kar/Zararının Hangi Geçici Vergi Döneminde Hesaplanacağı.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Sanayi Ltd. Şti. ile ... Tic. Ltd. Şti. tarafından kurulan adi ortaklığınızın, ....2010 tarihinde ... ile imzalanan sözleşme çerçevesinde, ... yer altı fiberoptik kablolu erişim şebekesinin döşenmesi işini yüklendiği ve işin 180 gün süreceği belirtilmiş olup ortaklarınızın geçici vergi beyannamelerine aktarılacak kar veya zararın, üçer aylık geçici vergi dönemleri itibarıyla mı, yoksa işin bittiği tarihi kapsayan geçici vergi dönemi itibarıyla mı dikkate alınacağı konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmuştur.

Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir." hükmü yer almaktadır.

Bu madde hükmüne göre, bir işin yıllara sirayet eden inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilebilmesi için,

- Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması,

- İnşaat ve onarım işinin birden fazla yıla sirayet etmesi,

- İnşaat işinin taahhüde bağlı olarak yapılması

gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında, kurumlar vergisi mükelleflerince cari vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre geçici vergi ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Adi ortaklıklar Borçlar Kanununun 520-541 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 520 inci maddesinde adi ortaklık, iki veya daha fazla kişinin, bir sözleşmeye dayanarak, ortak bir amaca ulaşmak için emek ve mallarını birleştirmesi olarak tanımlanmıştır. Adi ortaklıkların tüzel kişiliği olmadığı gibi gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları da söz konusu değildir. Adi ortaklık olarak faaliyette bulunulması halinde, ortaklığa stopaj ve katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmektedir. Adi ortaklıkların ortaya çıkan kâr veya zararı, adi ortaklığı oluşturan ortaklar tarafından hisseleri oranında kendi kazançlarına dahil edilerek vergilenmektedir.

Buna göre, adi ortaklıklarda her bir ortak, ortaklık faaliyetinden kendi payına düşen kâr veya zararı, geçici vergi beyannameleri ile yıllık kurumlar vergisi beyannamesine dahil etmek zorundadırlar.

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ...2010 tarihinde başlayan ve 180 gün sürecek olan iş yıllara sari inşaat işi olarak değerlendirilemeyeceğinden, ortaklığınızın her bir geçici vergi dönemi itibarıyla kâr/zararını tespit etmesi ve ortaya çıkan kâr veya zararın ortaklarınız tarafından, hisseleri oranında ilgili dönem geçici vergi beyannamelerine dahil edilerek beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.