Background Image

Elektronik Ortamda Tebliğ.

 

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih   : 11.05.2017

Sayı : 67854564-105[1741-5611]-E.18040

VUK Md. 107/A

ELEKTORNİK ORTAMDA TEBLİĞ

Elektronik tebligat uygulamasına ilişkin sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçların muhatabın sorumluluğunda olduğu ve muhatap tarafından yapılacak tüm bildirimlerin vergi dairesine ulaştığı anda sonuç doğuracağı hk.

Dilekçenizde belirtilen hususlarla ilgili olarak Vergi Dairesi Müdürlüğüyle yapılan yazışma sonucunda anılan cevabı yazıda;

- Dairelerine verilen 04.04.2016 tarih ve 7889 sayılı dilekçede, e-tebligat adresinizi …iletisimltd@gmail.com olarak belirtmeniz nedeniyle dairelerince bu adrese göre aktivitasyon işleminin yapıldığı, daha sonra yine dairelerine verilen 03.04.2017 tarih ve 36698 sayılı dilekçeye istinaden e-tebligat adresinizin …iletisimltd@hotmail.com olarak güncellendiği,

- 2011 vergilendirme dönemine ilişkin olarak hakkınızda tanzim edilen vergi inceleme raporuna istinaden düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerinin 07.12.2016 tarihinde, dairelerine ilk bildirmiş olduğunuz …isimltd@gmail.com adresine tebliğ edildiği,

belirtilmiştir.

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93. maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.

Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan 456 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 8. maddesinin; “a) bendinde Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmekle, b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmekle, c) Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen tüm şartlara riayet etmekle, yükümlüdür.

Yukarıda yer verilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğunda olup tüm bildirimler vergi dairesine ulaştığı anda sonuç doğurur.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar doğrultusunda bahsi geçen olayda, 2011 vergilendirme dönemine ait vergi inceleme raporuna istinaden adınıza düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerinin dairelerine 04.04.2016 tarihli dilekçenizde belirtilen …iletisimltd@gmail.com e-mail adresine 07.12.2016 tarihinde elektronik ortamda tebliğ edildiği anlaşıldığından, adı geçen vergi dairesi müdürlüğünce hakkınızda yapılan işlemler Başkanlığımızca da uygun bulunmuştur.