Ayrıca, bu kodu baştaki etiketinin hemen sonrasına yapıştırın:
Background Image

Sanayi Sicil Belgesi sahipleri için getirilen AFTA son gün 1 Temmuz 2018.


Sanayi Sicil Belgesi sahipleri için getirilen AFTA son gün 1 Temmuz 2018.

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamındaki sanayi işletmelerinin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve karşılığında sanayi sicil belgesi alınması gerekmektedir. Bu belgeye sahip sanayi işletmeleri, kayıt sırasında verilen bilgilerde bir değişiklik olması, işletmenin daimi veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi hallerinde bu durumları Bakanlığa bildirmek ve sanayi sicil belgesini 2 yılda bir vize ettirmesi gerekmektedir.

 

Öte yandan, Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler her yıl Nisan ayının sonuna kadar İşletme Cetvelini elektronik ortamda sicil sistemine aktarmak zorundadır. 6948 sayılı Kanunda yer verilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde işletmeler için idari para cezası söz konusu olmaktadır.

 

01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 6'ncı maddesi uyarınca 6948 sayılı Kanuna eklenen geçici 3'üncü madde ile sanayi sicili belgesi almayanlar, değişiklikleri bildirmeyenler ve süresinde işletme cetveli vermeyenler hakkında geçmişe dönük af getirilmiştir.

Sanayici ve Sanayi İşletmesi

 

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1'inci maddesine göre, bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler "sanayi işletmesi," buralarda yapılan işler "sanayi işleri" ve buraları işletenler "sanayici" sayılmaktadır.

 

01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 3'üncü maddesiyle 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun 1'inci maddesinde yapılan değişiklikle, devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi ve sanayici kapsamına alınmıştır.

 

7033 Sayılı Kanun’la Getirilen Affın Kapsamı

 

01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 6'ncı maddesi ile 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa eklenen geçici 3'üncü maddede aynen;

 

"Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar  hariç,  bu  tarihe  kadar  kaydolmayanlar hakkında bu Kanunun 9'uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanır.

Bu Kanuna göre işletmesinde meydana gelen değişiklikleri, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmaz." hükmü getirilmiştir.

 

Yapılan düzenlemeye göre;

 

- Sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği (7033 sayılı Kanunun Resmi Gazete' de yayımlandığı tarih olan) 01.07.2017 tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlara, 

- 7033 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih olan 01.07.2017 tarihinden önce İşletmesinde meydana gelen değişiklikleri bildirmeyenlere,

- Verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe girdiği 01.07.2017 tarihinden önce süresi içinde vermeyenlere,

idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

 

Kaynak

-6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu

-01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"