Background Image

MAKALELER

İlham veren yazılar...

Post Image
Esnafların yanında çalışan kişilen işçi sayılıp sayılmayacağına ilişkin Yargıtay Kararı.
14.6.2017 00:00:00
Danıştay Kararları

Esnaf ve sanatkâr faaliyeti kapsamında kalan iş yerinde üç kişinin çalışması halinde, 4857 sayılı Kanun’un 4. maddesinin (ı) bendi uyarınca, bu iş yeri İş Kanununun kapsamının dışında kalmaktadır. Maddede üç işçi yerine “üç kişi”den söz edilmiştir. Bu ifade, iş yerinde bedeni gücünü ortaya koyan meslek ve sanat erbabını da kapsamaktadır. İşinde bedeni gücü ile çalışmakta olan esnaf dahil olmak üzere toplam çalışan sayısının üçü aşması durumunda iş yeri 4857 sayılı Kanuna tabi olacaktır.

Devamı
Post Image
Esnaf yanında çalışanlar İş Kanunu’na tabi midir?
14.6.2017 00:00:00
SGK

Gezici olarak ya da sabit bir yerde; ekonomik faaliyeti sermayesi ile beraber bedeni çalışmasına dayanan ve elde ettiği kazanç tacir ya da sanayici niteliğini kazandırmayacak kadar olan, basit usulde vergilendirilen ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olan ile vergiden muaf olan meslek ve sanat sahibi kimseler esnaf olarak adlandırılmaktadır.

Devamı
Post Image
Ertelenen Sgk primlerinin gider yazılmayacağı hk.
14.6.2017 00:00:00
Özelgeler

SGK primlerinin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin SGK’ya fiilen ödenmiş olması gerektiğinden, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek olup, yalnızca Aralık ayına ait sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabileceği, 5510 sayılı Kanun’un geçici 72. maddesine göre ertelenen Aralık 2016 dönemine ilişkin sigorta primlerinin 2017 takvim yılının Ekim ayında ödenmesi mümkün olsa da 2017 yılı Ocak ayı içinde ödenmeyen 2016 Aralık ayına ait sigorta primlerinin 2016 yılı kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmasının mümkün olmadığı hk.

Devamı
Post Image
Kayıtlı Elektronik Posta Hesabınız Var mı?
14.6.2017 00:00:00
TTK

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi uyarınca, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere 19 Ocak 2013 tarihinden itibaren elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri, bir başka deyişle kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı edinmeleri gerekmektedir.

Devamı
Post Image
İşten Ayrılan İşçi Rapor Parası Alabilir mi?
14.6.2017 00:00:00
SGK

İşçi işten ayrıldıktan sonra 10. gün sigortalılık niteliğini kaybetmektedir. İşçi işten ayrıldıktan sonraki ilk 9 günde sigortalılık niteliğini kaybetmemekte, hastalık ve analık hallerinde iş yerinde çalışırken sahip olduğu haklara sahip olmaktadır. İşten ayrılan işçi bu ilk 9 günlük sürede hastalanmasından veya analık halinden dolayı istirahat raporu alması durumunda, rapor tarihinden önceki 1 yıllık sürede 90 günlük hizmeti bildirilmiş olması halinde geçici iş göremezlik ödeneğine diğer bir deyişle rapor parası almaya hak kazanacaktır.

Devamı
Post Image
KOBİ Birleşmelerine Getirilen İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulama Teşviki
14.6.2017 00:00:00
Vergi Mevzuatı

KOBİ’lerin sahip olduğu söz konusu öneme bağlı olarak hükümetler ekonomik krizle karşılaştıklarında alınacak tedbirler açısından, öncelikle KOBİ’leri krizden çıkartarak, bunların sağlayacakları ivmeyle ülke ekonomisinin darboğazdan kurtulmasını ve gerekli sıçramayı yapmasını amaçlamışlardır. Bu amaçla geçmişte KOBİ’lere birçok kez, sicil afları, proje desteği, hibe, düşük faizli ve/veya uzun vadeli kredi, sigorta prim desteği, tecil-taksitlendirme gibi başta vergiler olmak üzere kamu alacaklarında ödeme kolaylıkları çeşitli vergisel teşvikler sağlanmıştır.

Devamı
Post Image
Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasına ilişkin özelge.
14.6.2017 00:00:00
Özelgeler

Aranan diğer şartları sağlasa da faaliyetine 29.01.2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı 10.02.2016 tarihinden önce başlayan genç girişimcinin 75.000 TL’lik genç girişimcilerde kazanç istisnasından yararlanamayacağı hk.

Devamı
Post Image
Nakdi Sermaye artırımıyla ilgili önemli bir özelge.
14.6.2017 00:00:00
Özelgeler

Nakdi sermaye artırımından kaynaklanan faiz indirimi uygulanmasında kira gelirleri pasif nitelikli gelir olarak kabul edilecek olup, şirketin gelirlerinin %25 veya fazlasının şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikteki gelirlerden oluşması halinde nakdi sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi oranının % 0 olarak uygulanacağı hk.

Devamı
Post Image
Şirketin stoklarında bulunan daireler için yapılan giderlerin indirimi hk. özelge.
14.6.2017 00:00:00
Özelgeler

Kat karşılığı yapılan inşaat işi kapsamında iktisap edilen ve şirketin stoklarında bulunan daireler için yapılan yakıt, elektrik vb. giderlerin kazancın elde edilmesi ve idamesiyle ilgili olması şartıyla kurum kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılmasının mümkün olduğu hk.

Devamı
Post Image
İkinci el Traktör alım satımında vergileme
14.6.2017 00:00:00
Özelgeler

Esnaf muaflığından yararlanmayan veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerden satın alınan ikinci el traktör nedeniyle düzenlenecek gider pusulasında gelir vergisi tevkifatı yapılmasına gerek bulunmadığı, ancak esnaf muaflığından yararlananlardan yapılan alımlar nedeniyle düzenleyecek gider pusulasında % 5 gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiği, kazancı gerçek usulde tespit edilen çiftçilerden yapılan kullanılmış traktör alımında satışın fatura ile belgeleneceği ve satış bedeli üzerinden % 1 oranında KDV hesaplanacağı, traktörlerin alımı sırasında yüklenilen katma değer vergisinin ise indirim konusu yapılabileceği hk.

Devamı
Post Image
Bölgesel Yönetim Merkezlerine Yönelik Vergi Teşvikleri
14.6.2017 00:00:00
Vergi Mevzuatı

Bilindiği üzere 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla ülkemizde yatırımların desteklenmesi ve yeni teşebbüslerin hayata geçirilmesi için önemli vergi destek unsurları öngörülmüştür. Bu destek unsurlarından bir tanesi de ülkemizin küresel şirketler için bölgesel yönetim üssü olmasına yönelik muafiyet ve istisna düzenlemesidir.

Devamı
Post Image
Puantaj, Devamsızlık ve Ücretsiz İzin Nedeniyle Eksik Gün ve Kazanç Bildirimlerinde İşverenlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
14.6.2017 00:00:00
SGK

2013 yılında yapılan değişiklik ile eksik gün nedeni olan puantaj kayıtlarında hem işçinin hem de işverenin imzasının birlikte olması gerektiği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ancak, Yönetmeliğin 102. maddesinin 13. fıkrasında otuz günden az çalışan işçiler için Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile birlikte Kurum’a vermekle yükümlü olan işverenlerin Ek-10 eksik gün bildirim belgeleri ekinde verdikleri belgeler arasında sayılan ücretsiz veya aylıksız izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi ile devamsızlık tutanaklarının ne şekilde düzenleneceği konusunda herhangi bir şekil şartı bulunmamakla birlikte tutanakların nasıl düzenlenebileceğine ilişkin olarak her hangi bir hükme de yer verilmemiş bulunmaktadır.

Devamı