Background Image

PRATİK BİLGİLER

İşlerimizi kolaylaştıracak bilgiler

Damga Vergisi Oranları (2018)

BEYANNAMELERDEN VE BİLDİRGELERDEN VE DİĞER BAZI BELGELERDEN ALINAN DAMGA VERGİLERİ TUTARLARI

Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları

Tutar/Oran

Ücretlerde  (Avans olarak yapılan ödemeler dahil)

  Binde 7,59

Resmi Dairelere Verilen Makbuz ve İbra Senetleri

Binde 9,48

Sözleşmeler, Taahhütnameler ve Temliknameler (Belli Parayı İhtiva Edenler)

Binde 9,48

Kira Sözleşmeleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1,89

Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri (Belli Parayı İhtiva Edenler)

Binde 9,48

Tahkimname ve Sulhnameler (Belli Parayı İhtiva Edenler)

Binde 9,48

Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1,89

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

58,80TL

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

78,50 TL

Muhtasar Beyanname

38,80 TL

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

38,80 TL

Diğer Vergi Beyannameleri (Damga vergisi beyannameleri hariç)

38,80 TL

Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

28,90 TL

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

28,90 TL

Birleştirilmiş Muhtasar Beyanname & Aylık Sigorta Prim Bildirgesi

46,00 TL

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

68,60 TL

Bilanço

45,40 TL

Gelir Tablosu

21,80 TL

İşletme Hesabı Özeti  / Serbest Meslek Özeti

21,80 TL

·     2018 yılında uygulanacak, yukarıdaki miktar ve nispetler 29.12.2017 tarih ve Mükerer 30285  Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 62 seri numaralı Damga Vergisi Genel Tebliği’ nden alınmıştır.

·     (01.01.2018'den itibaren her bir kağıt için hesaplanacak nispi vergi tutarı, (1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 2.135.949,30  TL’yi  aşamaz.

·     Konutlar için düzenlenen kira sözleşmeleri Damga Vergisine tabi değildir

·     Şirket Kuruluşlarında Damga Vergisi 5035 S.K.'nun 48/6-b maddesiyle kaldırılmıştır.

 

·    Sermaye artırımlarında Damga Vergisi 4684 SK.'nun 22/C maddesiyle kaldırılmıştır