Tasfiye İşlemleri

1-TASFİYE DÖNEMİ

 

Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olacaktır.

 

Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer.

 

Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır.

 

Tasfiyenin aynı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haline girdiği tarihte başlayacak ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam edecektir.

 

Örnek 1:

 

Tasfiyenin aynı yıl içinde sonuçlanması hali:
Kurumun tasfiyeye giriş tarihi……………………….      :  18/1/2006
Tasfiyenin bitiş tarihi…………………………………….    :  12/12/2006
Tasfiye dönemi……………………………………………… :  18/1/2006-12/12/2006

 

Örnek 2:

 

Tasfiyenin bir yıldan fazla devam etmesi hali:
Kurumun tasfiyeye giriş tarihi……………………….      :  15/4/2006
Tasfiyenin bitiş tarihi…………………………………….    :  4/6/2008
I. Tasfiye dönemi ………………………………………….  :  15/4/2006-31/12/2006
II. Tasfiye dönemi …………………………………………  :  1/1/2007-31/12/2007
III. Tasfiye dönemi…………………………………………  :  1/1/2008-4/6/2008

 

2-TASFİYENİN ZARARLA KAPANMASI HALİNDE DÜZELTME

 

Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye dönemlerine doğru düzeltilir ve önceki dönemlerde fazla ödenen vergiler mükellefe iade edilir. Nihai tasfiye sonucunda matrah beyan edilmesi halinde önceki tasfiye dönemlerinin düzeltilmesi söz konusu olmaz.

 

Tasfiye işlemleri sürerken vergi oranında meydana gelecek değişmeler söz konusu düzeltme işleminin yapılmasını gerektirmeyecektir. Düzeltme işlemleri ancak son tasfiye döneminin zararla sonuçlanması halinde yapılacaktır.

 

Örnek 3:

 

3/6/2006 tarihinde tasfiyeye giren bir kurumda tasfiye 15/4/2009 tarihinde tamamlanmıştır. Bu kurumda 3/6/2006 – 31/12/2006 tarihleri arasındaki dönem birinci tasfiye dönemini, 2007 ve 2008 yılları ikinci ve üçüncü tasfiye dönemlerini, 1/1/2009 – 15/4/2009 tarihleri arasındaki dönem dördüncü ve son tasfiye dönemini oluşturacaktır.

 

Kurum;

I. Tasfiye döneminde ……………………………… 20.000.- YTL………… Kazanç,
II. Tasfiye döneminde …………………………… 150.000.- YTL………… Kazanç,
III. Tasfiye döneminde ……………………………. 50.000.- YTL………… Zarar,
Son tasfiye döneminde ise ………………………  25.000.- YTL………… Zarar,
bildirmiştir.

Bu beyanlara göre ilk iki dönemde (4.000 + 30.000 =) 34.000.- YTL kurumlar vergisi ödenmiştir.

Oysa tasfiyenin kesin ve nihai sonucuna göre kâr; [(20.000 + 150.000) – (50.000 + 25.000) =] 95.000.- YTL’dir. Bu matrah üzerinden ödenmesi gereken kurumlar vergisi ise 19.000.- YTL olacaktır.

Bu durumda (34.000 – 19.000 =) 15.000.- YTL kuruma iade olunacaktır.

 

3-TASFİYEDE ZAMANAŞIMI

Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zamanaşımı, tasfiyenin sona erdiği dönemi izleyen yıldan başlar.

 

Örnek 4:

 

11/2/2002 tarihinde tasfiyeye giren bir kurumda tasfiyenin 4/6/2006 tarihinde sonuçlanmış olması halinde tarh zamanaşımı 1/1/2007 tarihinden itibaren başlar ve 31/12/2011 tarihine kadar 11/2/2002 – 4/6/2006 tarihlerini kapsayan tasfiye dönemleri için tarhiyat yapılabilir.

 

-TASFİYEDEN VAZGEÇİLMESİ

 

Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde, kurum hakkında tasfiye hükümleri uygulanmaz. Bu durumda tasfiyeden vazgeçme kararı, bu kararın alındığı tasfiye döneminin başından itibaren geçerli olacak, tasfiyeden vazgeçme kararının alındığı tarihe kadar verilen tasfiye dönemi beyannameleri, normal faaliyet beyannamelerinin yerine geçecektir.

Tasfiyesinden vazgeçilen kurumun geçici vergiyle ilgili yükümlülükleri de tasfiyeden vazgeçilmesine ilişkin kararın alındığı tarihi kapsayan geçici vergilendirme dönemi başından itibaren başlayacaktır.

 

Örnek 5:

 

Kurumun tasfiyeye giriş tarihi……………………….     :     14/2/2006
Tasfiyeden vazgeçme tarihi……………………………  :     15/4/2008
I. Tasfiye dönemi………………………………………….. :     14/2/2006-31/12/2006
II. Tasfiye dönemi…………………………………………. :     1/1/2007-31/12/2007
Normal beyan dönemi……………………………………  :     1/1/2008-31/12/2008

Örnekten de anlaşılacağı üzere, tasfiyeden vazgeçme kararının alındığı tarihin içinde bulunduğu yıl başı itibarıyla normal beyan dönemine geçilmekte ve söz konusu tasfiyeden vazgeçme kararına ilişkin tarihin (15/4/2008) içinde bulunduğu üç aylık geçici vergi döneminin başından (1/4/2008) itibaren geçici vergi yükümlülüğü başlamaktadır.

 

4-TASFİYE BEYANNAMELERİ

 

Tasfiye beyannamesi, tasfiyenin aynı takvim yılı içinde başlayıp sonuçlanması halinde, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

 

Tasfiyeye giriş tarihi ile tasfiyenin sonuçlanma tarihinin farklı takvim yıllarında gerçekleşmesi durumunda, her bir tasfiye dönemine ilişkin tasfiye beyannamesi, tasfiye memuru tarafından tasfiye döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

 

Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

 

Örnek 6:

 

Kurumun tasfiyeye giriş tarihi…………………………………………………………………………………   : 4/6/2006
Tasfiyenin sonuçlandığı tarih…………………………………………………………………………………..  :15/4/2008
Kıst dönem için beyanname verme süresi (1/1/2006 – 3/6/2006)………………………………….    : 1-25/10/2006
I. Tasfiye dönemi için beyanname verme süresi (4/6/2006- 31/12/2006)………………………    :  1-25/4/2007
II. Tasfiye dönemi için beyanname verme süresi (1/1/2007-31/12/2007)………………………    :  1-25/4/2008
III. Tasfiye dönemi için beyanname verme süresi (1/1/2008-15/4/2008)                                : 15/5/2008

Bu şekilde verilecek olan beyannamelere, bilanço ve gelir tablosu ile tasfiye bilançosuna göre ortaklara dağıtılan paralar ve diğer değerlerin ayrıntılı bir listesi de eklenecektir.

 

5-TASFİYE KARI

 

Tasfiye halindeki kurumların vergi matrahı tasfiye kârıdır. Tasfiye kârı, tasfiye döneminin sonundaki servet değeri ile tasfiye döneminin başındaki servet değeri arasındaki olumlu farktır.

Tasfiye kârı hesaplanırken;

– Ortaklar veya kurum sahiplerine tasfiye esnasında avans olarak veya diğer şekillerde yapılan her türlü ödemeler tasfiyenin sonundaki servet değerine,

– Mevcut sermayeye ilave olarak ortaklar veya sahipleri tarafından yapılan ödemeler ile tasfiye esnasında elde edilen ve vergiden istisna edilmiş olan kazanç ve iratlar da tasfiye döneminin başındaki servet değerine

eklenecektir.

 

Bununla birlikte, hisselerine mahsuben ortaklara dağıtılan, satılan, devredilen veya kurum sahibine iade olunan iktisadi kıymetlerin değerleri dağıtımın, satışın, devrin veya iadenin yapıldığı gün itibarıyla Kurumlar Vergisi Kanununun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine göre belirlenecektir.

 

Ayrıca, tasfiye kârının hesaplanması sırasında, Kanunun indirilecek giderler, zarar mahsubu, diğer indirimler ve kabul edilmeyen indirimlerle ilgili madde hükümleri de dikkate alınacaktır.

 

Özel kanunlarında tasfiye işlemlerine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmayan iktisadi kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerden tüzel kişiliği haiz olmayanların mükellefiyeti, şahıs işletmelerinde olduğu gibi işin bırakılmasıyla sona erecektir.

 

Bu tür işletmelerde tasfiye, mevcut iktisadi kıymetler, ya satılmak ya da bağlı olduğu kurum, dernek veya vakfa fatura edilerek işletmeden çekilmek suretiyle sonuçlandırılacaktır. Bu kapsamda işi bırakan mükelleflerin ilgili döneme ait kurumlar vergisi beyannameleri ise Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen sürede verilecektir.

 

6-SERVET DEĞERİ

 

Tasfiye döneminin başındaki ve sonundaki servet değeri, kurumun tasfiye dönemi başındaki ve sonundaki bilançosunda görülen öz sermayesidir. Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde; izleyen tasfiye dönemlerinin başındaki servet değeri, bir önceki dönemin son bilançosunda görülen servet değeridir.

 

Aşağıda belirtilenler dışında kalan her çeşit karşılıklar ile dağıtılmamış kazançlar bu sermayeye dahildir:

– Vergi kanunlarına göre ayrılmış olan her türlü amortismanlar ve karşılıklar ile sigorta şirketlerinin teknik karşılıkları,

– Hissedar veya sahip olmayan kimselere dağıtılacak olan kazanç kısmı.

 

7-TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU

 

Tasfiye memurları, kurumun tahakkuk etmiş vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan vergiler ve diğer itirazlı tarhiyatlar için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 207 nci maddesine uygun bir karşılık ayırmadan aynı Kanunun 206 ncı maddesinin dördüncü sırasında yazılı alacaklılara ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamazlar. Aksi takdirde, bu vergilerin asıl ve zamları ile vergi cezalarından şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar.

 

Yukarıda belirtilen vergiler ile tasfiye işleminin incelenmesi sonucu tarh edilecek vergilerin asılları ve zamları, tasfiye kalanı üzerinden kendisine paylaştırma yapılan ortaklardan aranacağı gibi tasfiye sırasında dağıtım, devir, iade veya satış gibi yollarla kendisine bir iktisadi kıymet aktarılan ortaklardan da aranabilecektir. Ortaklardan tahsil edilmiş olan vergi asılları için ayrıca tasfiye memurlarına başvurulmayacaktır.

Tasfiye memurları, Kanunun 17 nci maddesi gereğince ödedikleri vergilerin asıllarından dolayı, tasfiye sırasında kendisine bir iktisadi kıymet aktarılan veya tasfiye kalanından pay alan ortaklara rücu edebilirler. Ortakların aldığı bu değerlerin vergileri karşılamaya yetmemesi durumunda ise İcra ve İflas Kanununun 207 nci maddesine uygun oranlar dahilinde aynı Kanunun 206 ncı maddesinin dördüncü sırasında yazılı alacakları tamamen veya kısmen tahsil eden alacaklılara da rücu edebileceklerdir.

 

8-TASFİYE İŞLEMLERİNİN İNCELENMESİ

 

Tasfiye işlemlerinin incelenmesi talebini içeren dilekçenin vergi dairesine verilmesinden itibaren en geç üç ay içinde vergi incelemelerine başlanacak, vergi incelemesinin bitmesini takip eden otuz gün içinde de vergi dairesi, söz konusu vergi incelemesinin sonucunu tasfiye memurlarına bildireceklerdir. Buna göre, kurumdan aranan vergilerin sonucu alınıncaya kadar tasfiye memurlarının Kanunun 17 nci maddesine göre varolan sorumlulukları devam edecektir.

 

Maliye Bakanlığı; mükelleflerin hukuki statülerini, faaliyet gösterdikleri alanları ve tasfiyeye giriş tarihindeki aktif büyüklüklerini dikkate almak suretiyle tasfiye işlemlerine yönelik inceleme yaptırmamaya yetkilidir.

 

9-GEREKLİ EVRAKLAR

 

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYEYE GİRİŞ :


1.
Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Genel kurul toplantı tutanağı (Tasfiyeye giriş, tasfiye memuru ve tasfiye memuru adresini belirten, noter onaylı)
3.Hazirun cetveli (Asıl veya noter onaylı örneği)
4.Tasfiye halinde ibaresi ile şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (tasfiye memurlarına ait – noter onaylı aslı)
5.Tasfiye memuru şirket ortaları dışından ise noterden veya muhtardan alınmış fotoğraflı nüfus örneği ve ikametgah belgesi
6.Tasfiyeye giriş/kapanış bildirim formu
7.Hükümet temsilcisi atama yazısı (Aslı)
8.Gündem


ÖNEMLİ NOTLAR:Tasfiye süresince denetim kurulunun görevi devam ettiğinden daha önce seçilmiş bir denetim kurulu/denetçi yok ise seçim yapılmalıdır.

 

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYEDEN DÖNÜŞ


1.
Dilekçe (İmzalı kaşeli)
2.Mahkemeden sermayenin kaybedilmediğine dair karar (Aslı)
3.Genel kurul evrakları (Tasfiyeden dönülmesine dair kararın alındığı genel kurul evrakları ile ayrıca  yönetim kurulunun süresi sona erdiyse veya yönetim kurulu mevcut değilse genel kurulda yönetim kurulu seçimi yapılması gerekmektedir)


ÖNEMLİ NOTLAR: Tasfiyeden dönüşüm yapılabilmesi için şirketin 559.sayılı K.H.K. ye göre münfesih olmaması gerekmektedir.

 

ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE SONU KAPANIŞ :


1.
Dilekçe (İmzalı-kaşeli )
2.Genel kurul toplantı tutanağı (Tasfiyenin bittiğini belirten, noter onaylı)
3.Hazirun cetveli (Asıl veya noter onaylı sureti)
4.Hükümet komiseri atama yazısı
5.Gündem
6.Tasfiyeye giriş 1., 2. ve 3. ilan gazeteleri


ÖNEMLİ NOTLAR: Tasfiye 1 yıldan fazla sürmüş ise tasfiye sonuna kadar her yıl olağan genel kurul toplantılarının yapılması zorunludur.

 

LİMİTED ŞİRKETİ TASFİYEYE GİRİŞ


1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Tasfiyeye giriş ve tasfiye memuru tayinine dair ortaklar kurulu kararı/Asliye Ticaret Mahkemesinin tasfiye kararı  (1 adet noter onaylı )
3.Tasfiye halinde ibaresi altında düzenlenmiş tasfiye memuruna ait imza beyannamesi (1 adet noter onaylı- asıl)
4.Tasfiye memuru şirket ortakları dışından ise fotoğraflı nüfus örneği ( Noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl – 1 adet)
5.Tasfiye memuru şirket ortakları dışından ise ikametgah belgesi (Son 6 ay içinde noter onaylı veya muhtarlıktan alınmış asıl – 1 adet)

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYEDEN DÖNÜŞ


1.Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Şirketin sermayesinin kaybedilmediğine dair mahkeme kararı (Aslı veya noter onaylı sureti)
3.Tasfiyeden dönüldüğüne dair ve ne şekilde temsil edileceğine dair ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı 2 adet)

 

LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE SONU KAPANIŞ :


1.
Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
2.Tasfiyenin bittiğine dair ortaklar kurulu kararı (Noter onaylı 1 adet)
3.Tasfiye halinde 1. 2. ve 3. gazeteler