GÜNCEL MAKALELER

Bu Tebliğ, ağ üzerinde mal veya hizmet satışına yönelik sözleşme yapılmasını veya sipariş verilmesini sağlayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile bu Tebliğde belirtilen diğer gerçek veya tüzel kişilerin elektronik ticarete ilişkin kayıt veya bildirim yükümlülüklerini kapsar. 1/12/2017 tarihi itibarıyla faaliyette olan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen yükümlülüklerini söz konusu tarihten itibaren otuz gün içinde yerine getirir. Devamını oku... | 15.8.2017

Devlet, engelli vatandaşların istihdam edilmesini teşvik etmek ve bu teşviki sağlarken de işverenlerin maliyet yükünü hafifletmek amacıyla bazı avantajlar sunmaktadır. Ayrıca, İş Kanununda, elli veya daha fazla işçi çalıştırılan özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli işçi çalıştırılması zorunludur. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin ise çalıştırmak zorunda olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Devamını oku... | 8.8.2017

7020 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle 5510 sayılı Kanun’un 88. maddesinin sonuna eklenen fıkra; Kurum görev alanı kapsamındaki tebliğler, bu Kanun’un 99. maddesi saklı kalmak kaydıyla, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda yapılabilir. Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Devamını oku... | 3.8.2017

TTK’nın 332. maddesinin birinci fıkrasında esas sermayenin “tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi”, kayıtlı sermayenin ise “sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren sermayeyi” ifade ettiği belirtilmiştir. Bu bağlamda, kayıtlı sermayeyi, anonim şirketin, TTK’nın esas sermaye sistemindeki sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın yönetim kurulu kararı ile yeni pay çıkarmak suretiyle ulaşabilecekleri azami sermaye tavanını gösteren ve esas sözleşmelerinde yer alan sermaye olarak tanımlamak mümkündür. Devamını oku... | 3.8.2017

6770 sayılı Kanun’un 29. maddesiyle KVK’nın 32. maddesine eklenen 5. fıkra ile sanayi sicil belgesini haiz, fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ’lerin) birleşmeleri halinde münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarının üç hesap dönemi indirimli oranla vergilendirilmesi öngörülmüştür. Devamını oku... | 3.8.2017

Tapu kayıtlarında vasfı her ne kadar arsa olarak tescil edilmiş ise de, bilirkişi raporunda hisseli mesken olduğu anlaşılan taşınmazın KDV açısından konut olarak değerlendirilmek suretiyle icra yoluyla satışında, kesin satış bedeli üzerinden yukarıdaki açıklamalara göre hesaplanacak net alanı 150 m² ye kadar olan konutların satışında % 1, 150 m² yi aşan konutların satışında ise genel oranda (% 18) KDV hesaplanması gerekmektedir. Devamını oku... | 2.8.2017

Tümünü Görüntüle
Background
image

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!