GÜNCEL MAKALELER

Anonim ve limited şirketler, ortaklık yapısı belirli sayıda paydan oluşan şirketlerdir. Bu anlamda anonim ve limited şirketlerde, şirkete kimin ortak olduğu değil, esas olarak bir ortağın ne kadar itibari değerde paya sahip olduğu önem taşır. Zira anonim ve limited şirket ortaklarının ortaklıktan doğan haklarını kullanmaları ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri, sahip oldukları payın itibari değerine ve paya tanınan imtiyazlara göre değişiklik gösterebilir. Devamını oku... | 28.8.2017

Adi ortaklık olarak hasılat paylaşımı sözleşmesi kapsamında yapılmakta olan konut ve işyeri projesine ilişkin olarak inşaatın devam ettiği süre içinde yapılan reklam ve pazarlama harcamaları genel idare gideri mahiyetinde olup, söz konusu giderlerden mamule pay verilmesinin ihtiyari olduğu, yapılan reklam ve pazarlama harcamalarının tahakkuk esası kapsamında miktar itibarıyla kesinleştiği dönemin kazancı ile ilişkilendirilerek gider olarak dikkate alınması veya inşaat maliyetlerine intikal ettirilmesinin mümkün olduğu, adi ortaklık bünyesinde doğan kâr veya zararın ortaklıktaki hisseleri oranında paylaştırılarak, adi ortaklığın her bir ortağının ilgili dönem kurum kazancına dahil edilmesi gerektiği hk. Devamını oku... | 27.8.2017

Elektronik tebligat uygulamasına ilişkin sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçların muhatabın sorumluluğunda olduğu ve muhatap tarafından yapılacak tüm bildirimlerin vergi dairesine ulaştığı anda sonuç doğuracağı hk. Devamını oku... | 27.8.2017

Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarların, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kâr payı sayılması gerektiği, bu itibarla kazanç vergileri için bir vergi güvenlik sistemi olarak getirilen düzenlemeler itibariyle ortaya çıkan sonucun, muamele vergileri için de vergiyi doğuran bir olaya sebebiyet vermeyeceği, bir başka ifade ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda açıkça belirtilen “kâr payı dağıtımının” Katma Değer Vergisi Kanunu’nda sayılan türde bir teslim veya hizmet olarak nitelendirilemeyeceği.. Devamını oku... | 27.8.2017

İşçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş mahkemelerce bildirilerek, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından, meslek odalarından bilgi alınmaktadır. Son yıllarda mahkemelerce bu bilginin alınması konusunda daha sistematik davranılmaktadır. Bu yeni uygulamanın adı, kazanç bilgi sorgulama uygulamasıdır. Devamını oku... | 27.8.2017

Fazla çalışma ihtiyacı olan işverence bu onay iş sözleşmesinin yapılması esnasında ya da bu ihtiyaç ortaya çıktığında alınır ve işçi özlük dosyasında saklanır. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapmak istemeyen işçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir. Devamını oku... | 27.8.2017

Tümünü Görüntüle
Background
image

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!