GÜNCEL MAKALELER

KVK kapsamında yapılan birleşme, devir ve bölünme hallerinde, borç-öz sermaye mukayesesi açısından örtülü sermaye mukayesesi özellik arz etmemektedir. Bu mukayese, birleşme ve devir hallerinde infisah etmeyen kurumun dönem başındaki öz sermaye tutarı dikkate alınmak suretiyle yapılır. Devamını oku... | 19.3.2017

506 sayılı kanunda değişiklik yapan 4447 ve 4759 sayılı Yasa ile 08.09.1999 öncesi sigortası başlayanların emeklilik şartları sigortalılık başlangıcı 08.09.1999 tarihine yaklaştıkça artan prim ödeme gün sayısı ve yaş şartına tabi tutularak kademeye tabi tutulmuş ayrıca 08.09.1999 tarihi ve sonrasında sigortası başlayan kadın sigortalıların 58, erkek sigortalıların ise 60 yaşında emekli olabilecekleri hüküm altına alınmış ve 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile beraber ise bu şartlar kademeli olarak arttırılarak erkek ve kadınların emeklilik yaşı 65’e yükseltilmiştir. Devamını oku... | 19.3.2017

Anonim şirketlerin ödenmemiş prim borçlarından dolayı, SGK tarafından şirketin tüm yönetim kurulu üyelerine icra ödeme emri gönderilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yönetim kurulu üyelerine gönderilen icra ödeme emirlerinde, yönetim kurulu üyesinin veya şirket kanuni temsilcisinin, şirketteki temsil yetkisinin neyi ihtiva ettiğine bakılmamaktadır. Devamını oku... | 19.3.2017

Şirket sözleşmesine, esas sermaye paylarının devrinde genel kurulun onayının aranmayacağı, devrin noter huzurunda devir sözleşmesinin imzalanması ile gerçekleşeceği şeklinde bir hüküm konulduğu takdirde, tutarı ve oranı ne olursa olsun esas sermaye paylarının devrinde genel kurul onayı aranmaz, noter huzurunda yapılacak devir sözleşmesi ile devir gerçekleşmiş olur. Devamını oku... | 19.3.2017

İhracata ait yurt dışında yaptığı ancak belgelendiremediği giderlerin ihracat hasılatının binde beşi oranına isabet eden kısmını götürü gider olarak beyannamede indirim konusu yapan davacının esasen yurt dışında belgelendiremediği herhangi bir gideri olmadığı ileri sürülerek adına ikmalen salınan kurumlar vergisi ile tekerrür hükümleri uygulanarak kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. Devamını oku... | 19.3.2017

İstanbul 3. Vergi Mahkemesi Hakimliği’nin 21.12.2011 gün ve E.2010/733, K:2011/506 sayılı kararıyla; Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan “fazlası %35 oranında” ibaresinin ücret gelirleri yönünden iptaline karar verildiği; Anayasaya aykırı olduğuna karar verilerek iptal edilen ve bunun sonucunda hukuk düzenindeki varlığı ortadan kalkan kanun hükmüne göre karar verilmesinin “Anayasanın üstünlüğü” ve “hukuk devleti” ilkelerine aykırı olduğu Devamını oku... | 19.3.2017

Tümünü Görüntüle
Background
image

E-Bülten Üyeliği

Sizin ve işletmenizin daha başarılı olmasını sağlayacak; makaleler, haberler ve gelişmeler için hemen üye olun!